چکیده:
این پژوهش با بررسی تئوری مراحل رشد والت روستو و برنامه های توسعه محمدرضا پهلوی، علل سقوط حکومت پهلوی دوم را به رغم نوسازی های اقتصادی و صنعتی بررسی می نماید. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال است که با توجه به تاکید والت روستو بر حصول توسعه، پس از عبور از مراحل پنج گانه رشد اقتصادی و انطباق برنامه های توسعه در حکومت پهلوی با این تئوری، علت ناکامی این برنامه ها چیست؟ فرضیه این پژوهش آن است که: تئوری والت روستو و برنامه های عمرانی پهلوی دوم، مبتلا به جبرگرایی متدولوژیک و اقتصادزدگی است است. به این معنا که ضمن عدم توجه به بسترها و شرایط فرهنگی، جغرافیایی، اجتماعی و… صرفاً تحولات اقتصادی را مد نظر قرار می دهد.

کلیدواژگان:
نوسازی، مدرنیزاسیون، انقلاب اسلامی، برنامه های توسعه پهلوی دوم.

 

دانلود اصل مقاله

ارسال دیدگاه

Spam Protection by WP-SpamFree